Hello,

मैले नेपाल पैसा पठाउन खोज्दै छु, $10k जती, कसैलाई यही USA मै चहिएको छ भने र तपाईंको family ले नेपालमा दिनु हुन्छ भने यतै म तपाईंलाई दिन सक्छु | कोही हुनु हुन्छ भने मलाई फोनमा message गर्दा हुन्छ |